Главная страница
qrcode

Аннотации к рабочей программе по дисциплине Кабардинский язык 5 класс


Скачать 103.99 Kb.
НазваниеАннотации к рабочей программе по дисциплине Кабардинский язык 5 класс
Дата10.11.2019
Размер103.99 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаAnnotations to the working programme of the Kabardian language f
ТипДокументы
#2072
страница1 из 5
Каталог

С этим файлом связано 72 файл(ов). Среди них: Сценарий к 9 мая - 2019г.docx, сценарий праздника Пасха.docx, 23 февраля.docx, день сельских женщин.docx, scenarii2019.doc, 24.10.2019-Пантюшина О.И..pdf, Дикция.техника речи.pdf, создание вокал инстр коллектива.pdf, Титульный лист.docx, Annotations to the working programme of the Kabardian language f и ещё 62 файл(а).
Показать все связанные файлы
  1   2   3   4   5

Аннотации к рабочей программе по дисциплине «Кабардинский язык» 5 класс

I.5-нэ классым адыгэбзэмк1э еджак1уэхэм яхузэф1эк1ын, ящ1эн хуейуэ къигъэувхэр:

Предметнэ компетенцэхэр:
 • Бзэм теухуауэ гуры1уэныгъэхэр.

  Хэзыгъэгъуазэ (сыхь. 5).

  Обществэм и к1уэц1к1э бзэм мыхьэнэуэ щи1эр. Бзэр зызужь, зызыхъуэж 1уэхугъуэу зэрыщыт. Бзэмрэ речымрэ. Жьабзэмрэ тхыбзэмрэ. Литературэбзэмк1э г1ры1уэныгъэ етын. Бзэр зыдж щ1эныгъэр зэрызэхэт 1ыхьэ нэхъыщхьэмк1э г1ры1уэныгъэ къызэрыгуэк1. Стилистикэмрэ бзэм и къабзагъымрэ теухуа япэ гуры1уэныгъэхэр.

  Пэщ1эдзэ классхэм щаджам къытегъэзэжын (сыхь. 5).

  Псалъэр зэрызэхэтымрэ морфологиемрэ.

  Псалъэр зэрызэхэт 1ыхьэхэр. Макъзешэ э-къик1ыу хьэрфзешэ а щатхым и щапхъэ нэхъ тыншхэр. Зи щхьэ хущыт, зи щхьэ хущымыт псалъэ лъэпкъыгъуэхэр.

  Щы1эц1эхэм я склоненэ щ1ык1ит1ыр.

  Определителбнэ псалъэ зэпащ1ахэм я тхык1эр.

  Глаголыр щхьэк1э зэхъуэк1а зэрыхъу щ1ык1эр, щхьэ префиксхэм я тхык1э.

  Синтаксисымрэ пунктуацэмрэ (сыхь. 17).

  Псалъэ зэпхахэр: псалъэ зэпхахэм щыщу нэхъыщхьэхэмрэ к1эрыдзэнымрэ.

  Псалъэуха. Къызэрык1уэ псалъэуха.

  Къэ1уэтэныгъэм и мурад елъытак1э къызэрык1уэ псалъэухахэр зэрыгуэшар: зэра1уатэ, зэрыупщ1э, хуэзыгъэуш. Хэ1этык1а псалъэухахэр. Пунктограммэ. Псалъэухам и к1эм ягъэув нагъыщэхэр.

  Псалъэухам и пкъыгъуэ нэхъыщхьэхэр.

  Псалъэухам и пкъыгъуэ ет1уанэхэр: дополненэ, определенэ, обстоятельствэ. Псаллэуха мыубгъуа, убгъуахэм я къэк1уэк1эр (псалъэухам и пкъыгъуэ нэхъыщхьит1ыр хэту). Пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъу зыхэт псалъэухахэр; пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъухэм я кум запятой зэрагъэув (союзк1э щызэмыпхам и деж). Пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъухэм я пэм къызэщ1эзыубыдэ псалъэ къыщык1уэр. Къызэщ1эзыубыдэ псалъэм и ужьк1э точкит1 зэрагъэувыр.

  Зэрызыхуагъазэ псалъэхэр. Зэрызэхуагъазэ псалъэхэм зэрызэхагъэк1 нагъыщэхэр зэрагъэув.

  Союз зи1э псалъэуха зэхэлъхэр (псалъэуха къызэрык1уит1ым язми псалъэухам и пкъыгъуэ нэхъыщхьит1ри хэту). Псалъэуха зэхэлъыр зэрызэхэт 1ыхьэхэм я кум запятой зэрагъэув, союз ик1и, ауэ, арщхьэк1э, дэни, хэти, сыти, дапщэщи, сыту жып1эмэ, дэнэ нэужь, нэгъуэщ1хэми я пэк1э.

  Псалъэ занщ1эр: псалъэ занщ1эр авторым и псалъэм и ужь итуи и пэ итуи къыщык1уэр, псалъэ занщ1эм щагъэув нагъыщэхэр.

  Диалогымк1э гуры1уэгъуэ, диалогым тире щагъэувыр.

  Зэра1уатэ, зэрыупщ1э, хуэзыгъэуш псалъэухахэм я къэпсэлъык1эк1э тэмэму къеджэн.

  Фонетикэмрэ графикэмрэ. Орфоэпиер. Орфографиер (сыхь. 9).

  Бзэм и макъхэр; макъзешэхэмрэ макъ дэк1уашэхэмрэ. Псалъэм и к1уэц1к1э ударенэм и къэк1уэк1эр. Макъ дэк1уашэ жьгъыжъгъхэмрэ дэгухэмрэ. Зэбгъэдэт макъ дэук1уашэхэм (жьгъыжьгъхэмрэ дэгухэмрэ) я къэк1уэк1эр, я тхык1эр. Макъ дэк1уашэ п1ыт1ахэр, 1упэр хъурей къапсэлъ макъ дэк1уашэхэр.

  Тхыгъэм бзэм и макъхэр къызэрыщагъэлъагъуэр; алфавит.

  Зы макъ, макъит1 къэзыгъэлъагъуэ хьэрфхэр (а, я, е, нэгъуэщ1хэри), макъ къэзымыгъэлъагъуэ хьэрфхэр (ь,ъ). хьэрф ы-р макъ зэпыщ1эу къыщык1уэр.

  Орфографическэ псалъалъэр къэгъэсэбэпыфын.

  Лексикэ (сыхь. 4).

  Псалъэм и мыхьэнэр. Мыхьэнэ куэд зи1э, зы мыхьэнэ ф1эк1а зимы1э псалъэхэр. Зи мыхьэнэр зэхьэк1ауэ къагъэсэбэп псалъэхэр. Омонимхэр. Синонимхэр. Антонимхэр.А гуры1уэныгъэм теухуауэ урысыбзэмк1э яджахэм пыщ1эн.

  Еджак1уэхэр зыщыгъуазэ зи щхьэ хущыт псалъэхэм къа1уатэ мыхьэнэр ягъэбелджылыфын (яубзыхуфын). Зыубзыху псалъэр къагъэсэбэпыфын.

  Псалъэ къэхъук1эмрэ орфографиемрэ (сыхь. 10).

  Псалъэм зэрызихъуэжымрэ псалъэщ1э къызэрыхъумрэ. К1эух, зэхъуэк1а зэрыхъу префикс,зэхъуэк1а зэрыхъу суффиксхэмрэ псалъэпкъымрэ (зи щхьэ хущыт псалъэхэм тещ1ыхьауэ). Лъабжьэр, псалъэ къызэрыхъу префикс, суффиксхэр псалъэпкъым щыщ мыхьэнэ зи1э 1ыхьэу зэрыщыт.

  Макъ э къик1ыу хьэрф а щатхыр. Псалъэпкъым щыщ префиксхэм хьэрфзешэ ы щатхымрэ э щатхымрэ (дыхьэ, дэхьэ,щ1ыхьэ, нэгъуэщ1хэри). Префикс зы-, зэ- щатхыр.

  Псалъэр зэрызэхэт 1ыхьэхэм хузэпкъырыхыфын.

  Морфологиемрэ орфографиемрэ. Бзэм и къабзагъэр. (сыхь.18)

  Щы1эц1э (сыхь. 12).

  Щы1эц1эр псалъэ лъэпкъыгъуэу зэрыщыт: и мыхьэнэр, морфологическэ щытык1эхэр, игъэзащ1э синтаксическэ къалэнхэр. Щы1эц1эр зэрызыхуагъазэ пслъэу къызэрык1уэ. Щы1эц1э унейрэ зэдайрэ. Географическэ ф1эщыгъэ къэзыгъэлъагъуэ щы1эц1эхэр, площадхэм, уэрамхэм, историческэ къэхъу къащ1эхэм, революционнэ праздникхэм я ф1эщыгъэр хьэрфышхуэк1э къегъэжьауэ зэратх; а ф1эщыгъэхэр тхыгъэм щыхэтым кавычкэм зэрыдагъэувэ. Закъуэ бжыгъэу ф1эк1а къэмык1уэ щы1эц1эхэр.

  Щы1эц1эхэр падежк1э зэхъуэк1а зэрыхъу. Падежхэм я мыхьэнэр. Щы1эц1эхэм я склоненэ щ1ык1ит1ыр (белджылы, мыбелджылы). Щы1эц1э унейхэр падежк1э зэхъуэк1а зэрыхъу щ1ык1эр.

  Падеж псомк1и зэхъуэк1а мэхъу щы1эц1эхэр. Щы1эц1эр щы1эц1эм и определенэу къыщык1уэм деж я тхык1эр. Урысыбзэм щыщ псалъэу адыгэбзэм къищта щы1эц1эхэм я тхык1эр.

  Щы1эц1эхэр къызэрыхъу щ1ык1эр.

  Щы1эц1эхэр загъэбелджылы псалъэ дыщ1ыгъуу къыщык1уэм деж, падежк1э зэхъуэк1а зэрыхъу щ1ык1эр тхыбзэм щагъэбелджылыфын.щы1эц1эхэм я склоненэ щ1ык1ит1ыр я бзэм къыщагъэсэбэпыфын (тхылъ седжащ, тхылъым седжащ).

  Щы1эц1эр щы1эц1эм и определенэу къыщык1уэк1э зэпыту ятх щы1эц1эхэр псалъэ зэхэлъхэм хэмагъэгъуэщэн (унэбжэ, джэдкъаз).

  Щы1эц1э синонимхэр я бзэм къыщагъэсэбэпыфу егъэсэн. Суффикс зэмыл1эужьыгъуэхэр къагъэсэбэпурэ, зы псалъэм и мыхьэнэм зрагъэхъуэжыфын.

  Плъыфэц1э (сыхь. 6).

  Плъыфэц1эр псалъэ лъэпкъыгъуэу зэрщыт: и мыхьэнэмрэ и морфологическэ щытык1эмрэ, игъэзащ1э синтаксическэ къалэнхэр.

  Плъыфэц1эхэр щы1эц1эм я гъусэу къыщык1уэм, падеж к1эухар зэрыпыувэр. Щытык1э къызэрык1 плъыфэц1эрэ зыщыщыр къэзыгъэлъагъуэ плъыфэц1эрэ. Плъыфэц1эм я зэгъэпщэныгъэ степенхэр. Егъэлеиныгъэ степень.

  Плъыфэц1эр щы1эц1эм и определенэу къыщык1уэм и деж и тхык1эр. Урысыбзэм щыщу адыгэбзэм къыхыхьа плъыфэц1эхэм я тхык1эр.

  Плъыфэц1э къызэрыхъу щ1ык1эр.

  Плъыфэц1э псалъэ зэхэлъхэр, абыхэм я тхык1эр.

  Плъыфэц1эхэм я зэгъэпщэныгъэ степенхэр къэгъэлъэгъуэфын. Плъыфэц1э синонимхэр бзэм къыщахьыфын. Мыхьэнэ зэмыл1эужьыгъуэ псалъэм хэзылъхьэ суффиксхэр къагъэсэбэпыфын. Мыхьэнэ зэдзэк1а я1эу плъыфэц1эхэр бзэм къыщыгъэсэбэпыфын.

  Плъыфэц1э зэмыл1эужьыгъуэхэр къагъэсэбэпурэ, предметым и1э щытык1э зэхуэмыдэхэр къагъэлъэгъуэфын.

  Къагъэлъэгъуэ щытык1эхэр зэпэщ1эуэу къызэрык1 плъыфэц1эхэр псалъэухам къыщахьыфын.

  Урокыр къызэгъэпэща зэрыхъу формэхэр:
  гуп лэжьыгъэ
 • т1урыт1у зэгъусэу ягъэзащ1э лэжьыгъэ
 • беседэ
 • щхьэзакъуэ лэжьыгъэ
 • интервью
 • диспут

  Урокыр къызэгъэпэща зэрыхъу лэжьыгъэ л1эужьыгъуэхэр:
  доклад, реферат гъэхьэзырын
 • презентацэ щ1ын
 • къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр
  4)карточкэк1э лэжьыгъэхэр

  5) тест лэжьыгъэ

  6) текстым елэжьын

  7) тхылъымк1э лэжьыгъэ

  8) к1элъыплъыныгъэ, зэгъэпщэныгъэ

  9) литературэ (программэм хэмытхэр) щ1эджык1ын

  III.Адыгэбзэмк1э 5-нэ классым и календарно-тематическэ план:

  Разделы, темы
  Кол-во часов
  Дата


  по плану
  факт.
  1
  Бзэм теухуауэ гуры1уэныгъэ.Обществэм бзэм мыхьэнэу щи1эр. Бзэр зызыужь, зызыхъуэж къэхъугъэу зэрыщытыр
  1
  2
  Бз/з (Жьэр). Зыгъэпсэхугъуэм.
  1
  3
  Бзэмрэ речымрэ. Жьабзэмрэ тхыгъэбзэмрэ Литературэбзэм теухуауэ гуры1уэгъуэ.
  1
  4
  Бз/з. Изложенэ «Бгъэмрэ джэду анэмрэ»
  1
  5
  Бз/з. Изложенэ «Бгъэмрэ джэду анэмрэ»
  1
  6
  Къэпщытэжыныгъэ. Псалъэр зэрызэхэтымрэ морфологиемрэ. Макъзещэ а-мрэ э-мрэ къагъэлъагъуэу хьэрфзешэ а-р щатхыр.
  1
  7
  Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр. Щы1эц1э. Плъыфэц1э. Глагол.
  1
  8
  Определительнэ псалъэ зэпыщ1ахэм я тхык1эр.
  1
  9
  Къызэрапщытэ диктант «Бжьыхьэр мэзым»
  1
  10
  Щыуагъэхэм елэжьын.
  1
  11
  Синтаксис , пунктуацэ.Псалъэ зэпхар. Псалъэ зэпхам щыщу нэхъыщхьэмрэ к1эрыдзэнымрэ.
  1
  12
  Псалъэуха. Къэ1уэтэныгъэм и мурадым елъытауэ псалъэуха л1эужьыгъуэхэр. Хэ1этык1а псалъэуха
  1
  13
  Бз/з. Изложенэ «Пц1ащхъуэ ц1ык1у»
  1
  14
  Бз/з. Изложенэ «Пц1ащхъуэ ц1ык1у»
  1
  15
  Псалъэухам и пкъыгъуэ нэхъыщхьэхэр. Псалъэуха убгъуа мыубгъуа
  1
  16
  Псалъэухам и ет1уанэ пкъыгъуэхэр. Дополненэ.
  1
  17
  Определенэ.
  1
  18
  Обстоятельствэхэр.
  1
  19
  Пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъу зыхэт псалъэухар.
  1
  20
  Пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъу зыхэт псалъэухар.
  1
  21
  Зэрызыхуагъазэ псалъэ.
  1
  22
  Псалъэуха къызэрык1уэхэмрэ зэхэлъхэмрэ.
  1
  23
  Псалъэ занщ1э.
  1
  24
  Диалог.
  1
  25
  Синтаксичесымрэ пунктуацэмрэ теухуауэ яджам къытегъэзэжын
  1
  26
  Къызэрапщытэ диктант. «Хэт дауэ щ1ымахуэр ириха».
  1
  27
  Щыуагъэм елэжьын.
  1
  28
  Фонетикэ. Графикэ. Орфографие. Орфоэпие. Бзэм и макъхэр. Макъзешэхэр
  1
  29
  Макъ дэк1уашэхэр. Жьгъыжьгъэмрэ дэгухэмрэ.
  1
  30
  Макъ дэк1уашэ п1ыт1ахэр. 1упэр хъурей хъууэ къапсэлъ макъ дэк1уашэхэр
  1
  31
  Зэбгъэдэт макъ дэк1уашэ жьгъыжьхэмрэ дэгухэмрэ я къэк1уэк1эр.
  1
  32
  Пычыгъуэ. Ударенэ.
  1
  33
  Бзэм и макъхэр тхыгъэм къызэрыщыгъэлъэгъуар. Алфавит. Хьэрф ы, ъ- макъзэпэщ1эхыу къыщык1уэр.
  1
  34
  Фонетикэм теухуауэ яджам къытегъэзэхын
  1
  35
  Къызэрапщытэ диктант «Хьэмид».
  1
  36
  Щыуагъэхэм елэжьжын
  1
  37
  Лексикэ.Лексикэк1э зэджэр. Псалъэм и мыхьэнэр, мыхьэнэ куэд зи1э псалъэхэр.
  1
  38
  Псалъэм и мыхьэнэр зэхэк1ауэ къэгъэсэбэп.
  1
  39
  Омонимхэр. Синонимхэр. Антонимхэр.
  1
  40
  Лексикэм теухуауэ яджам къытегъэзэжын
  1
  41
  Псалъэ къэхъук1эр.Псалъэ зэхъуэк1ык1эмрэ псалъэ къэхъук1эмрэ. Псалъэпкъ. К1эухыр, Зэхъуэк1а зэрыхъу префиксхэр суффиксхэр. Псалъэпкъыр.
  1
  42
  Псалъэ къызэрыхъу префикс, суффикс
  1
  43
  Бз/з. Сочиненэ «Ныбжьэгъу пэж»
  1
  44
  Бз/з. Сочиненэ «Ныбжьэгъу пэж»
  1
  45
  Псалъэ лъабжьэ.
  1
  46
  Псалъэр зэрызыхэт елъытауэ зэпкърыхынымрэ и къэхъук1эк1э зэпкърыхынымрэ.
  1
  47
  Псалъэпкъым и к1эм й- щатхыр Макъзешэ э- къигъэлъагъуэу а- щатхыр.
  1
  48
  Префикс зы-зэ щатхыр. К1эух, суффикс у-уэ щатхыр
  1
  49
  Зыр зым игъэбелджылыуэ къак1уа (опр-нэ) псалъэ зэпыщ1ахэр зэпыту щатхыр
  1
  50
  Псалъэ къэхъук1эр къэпщытэжын
  1
  51
  Морфологимрэ орфографиемрэ. Бзэм и къабзагъыр. Зи щхьэ хущыт псалъэ лъэпкъэгъухэмрэ к1эрыдзэнхэмрэ. Щы1эц1эм и мыхьэнэр.
  1
  52
  Щы1эц1э зэдайхэмрэ унейхэмрэ.
  1
  53
  Щы1эц1эхэм я закъуэ, куэд бжыгъэхэр
  1
  54
  Щы1эц1эм и падежхэр.
  1
  55
  Щы1эц1эхэм я белджылы мыбелджылы мыхьэнэхэр. Щы1эц1э унейхэм я склоненэр.
  1
  56
  Щы1эц1эхэм я белджылы мыбелджылы мыхьэнэхэр. Щы1эц1э унейхэм я склоненэр.
  1
  57
  Определенэ зыщ1ыгъу щы1эц1эхэр падежк1э зэхъуэк1а зэрыхъур.
  1
  58
  Падежк1э зэхъуэк1а мыхъу щы1эц1эхэр Падеж к1эуххэм я тхык1эр.
  1
  59
  Щы1эц1эр щы1эц1эм и определенэу къыщык1уэм деж я тхык1эр. Урысыбзэм къыхихыу адыгэбзэм къищта щы1эц1эхэм я тхык1эр.
  1
  60
  Щы1эц1эр къызэрыхъу щ1ык1эхэр. Нэшъуэщ1 псалъэ лъэпкъыгъуэхэр щы1эц1эм хуэк1уэныгъэ
  1
  61
  Щы1эц1эм теухуауэ яджам къытегъэзэжын
  1
  62
  Къызэрапщытэ диктант.
  1
  63
  Плъыфэц1эм и мыхьэнэр. Щытык1э, зыщыщ къэзыгъэлъагъуэ плъыфэц1эхэр
  1
  64
  Плъыфэц1эхэм и зэлъытэныгъэ степенхэр, абыхэм я къэк1уэк1эр.
  1
  65
  Плъыфэц1эр падежк1э, бжыгъэк1э зэхъуэк1ын.
  1
  66
  Зэгъусэу къэк1уа плъыфэц1эмрэ щы1эц1эмрэ я тхык1эр. Урысыбзэм къыхихыу адыгэбзэм къищта плъыфэц1эхэм я тхык1эр.
  1
  67
  Плъыфэц1эр къызэрыхъу щ1ык1эр..Плъыфэц1э зэхэлъхэм я тхык1эр
  1
  68
  5-нэ классым щаджахэр къызэщ1экъуэжауэ къэпщытэжыныгъэ.
  1
  IV. Къагъэсэбэп учебно -методическэ комплектхэр, электроннэ ресурсхэр:

  Зэреджэну тхылъыр –Джэурджий Хь.З. «Адыгэбзэ 5», 2014гъ. е и ужьк1э къыдэк1хэрщ.

  Апхуэдэу къагъэсэбэпыпхъэщ Джаурджий Хь.З. и «Орфографиемрэ пунктуацэмк1э лэжьыгъэхэр»

  «Адыгэбзэмк1э методическэ чэнджэщхэр.»Джаурджий Хь.З. Дзасэжь Хь.Е.

  Егъэджак1уэм къигъэсэбэп методическэ лэжьыгъэхэр:

  1. Джаурджий Хь.З. Дзасэжь Хь. Е. Адыгэбзэр зэраджын методикэ.

  2.Джаурджий Хь.З. Адыгэбзэ ( япэ, ет1уанэ 1ыхьэхэр). Налшык, 2007

  3.Джаурджий Хь.З. Нагъыщэ гъэувык1эм зэрыхурагъаджэ методикэ. Налшык, 2007

  4. Дзасэжь Хь. Е. Грамматическэ зэпкърыхыныгъэхэр адыгэбзэ урокхэм. Черкесск, 1961

  5. Джаурджий Хь.З. , Ержыб А.Къу. Y-XI классхэм папщ1э программэхэр. Налшык,2004

  6. 8. Урыс Хь.Щ., Зэхъуэхъу Л.Хь. Адыгэбзэ пэжырытхэмрэ нагъыщэ гъэувык1эмрэ я хабзэхэр.Налшык, 2005

  7. Урусов Х.Ш. Морфемика адыгских языков. Налчик,1980

  8. Урыс Хь.Ш. Адыгэбзэм и тхыдэ. Налшык, 2000

  9. Шагиров А.к. Фонетика и морфология кабардинского языка.

  10.. Балэ Л. Изложенэхэмрэ сочиненэхэмрэ. 5-11 класс. Налшык,2008

  11. Тау Ж ,Ку. Унэтл1окъуэ С. Диктантхэмрэ изложенэхэмрэ. Налшык,

  12. Интернет сайтхэр.

  Егъэджак1уэми еджак1уэми къагъэсэбэпыну псалъалъэхэр:
  Адыгэбзэ псалъалъэ, Москва,1999
 • Урыс Хь.Щ., Зэхъуэхъу Л.Хь. Адыгэбзэ орфографическэ псалъалъэ.Налшык,1982
 • Апажев М.Л., Коков Дж.Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ,Налшык, 2008
 • Бэрбэч Б.Ч, Бищ1о Б.Ч., 1ут1ыж Б.Къу. Адыгэбзэ фразеологизмэхэм я псалъалъэ, Налшык,2001
 • Дзыгъуанэ Р.Хь, Шэру Н.Гъу. Адыгэбзэм и синонимхэм я псалъалъэ. Налшык,1997
 • Хьэкъун Б. Адыгэ къэк1ыгъэц1эхэр. Налшык,1992
  Интернет – ресурсхэр:
  http: //school.edu.ru
 • http: //www.kop.ru
 • http: //www. edu.ru/www.erudit.com.ru
 • http: //www.allmath.ru


 • Аннотации к рабочей программе по дисциплине «Кабардинский язык» 6 класс

  I.6-нэ классым адыгэбзэмк1э еджак1уэхэм яхузэф1эк1ын, ящ1эн хуейуэ къигъэувхэр

  Предметнэ компетенцэхэр:  Еджак1уэхэм 6 –нэ классым адыгэбзэмк1э зрагъэпэщыпхъэ метапредметнэ компетенцэхэр:

  Познавательнэ УУД  II. 6-нэ классым адыгэбзэм и содержанэр:

 •   1   2   3   4   5

  перейти в каталог файлов


 • связь с админом